Ankara | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในAnkara

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +90

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
312Ankaraตุรกีเวลาตุรกี05:56 พ.UTC+03
หน้า 1