Gouvernorat de Tozeur | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในGouvernorat de Tozeur

เมืองใน Gouvernorat de Tozeur


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +216

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
76กัฟซาGafsa Governorateตูนิเซีย81,232เวลายุโรปกลาง19:09 ส.UTC+01
หน้า 1