Constanța | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในConstanța

เมืองใน Constanța


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +40

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
241คอนสตันซาConstanțaโรมาเนีย303,399เวลายุโรปตะวันออก20:23 ศ.UTC+02
341คอนสตันซาConstanțaโรมาเนีย303,399เวลายุโรปตะวันออก20:23 ศ.UTC+02
หน้า 1