Yobe State | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในYobe State

เมืองใน Yobe State


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +234

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
74DamaturuYobe Stateไนจีเรีย46,000เวลาแอฟริกาตะวันตก05:49 อา.UTC+01
หน้า 1